PRIVADESA I LOPD

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en el fitxer automatitzat anomenat Base de dades de la Campanya de Cardioprotecció Civil, i registrat a l’AEPD, el responsable del qual és Pau Duran Baste, c. Mare de Deu Nuria 24, 08017 Barcelona, CIF 46.122.735.F i la finalitat dels quals és només de suport a les consultes, gestions, publicitat i participació a la Campanya Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic participa@cardioprotecciocivil.cat. o al telefon 607.843.938 . La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que la Campanya de Cardioprotecció Civil faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari comunicant a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat.
Cerrar menú